Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 И Иисус пак започна да им говори с притчи, като казваше:
2 Небесното царство прилича на един цар, който направи сватба на сина си.
3 Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, но те не искаха да дойдат.
4 Пак изпрати други слуги, като им каза: Кажете на поканените: Ето, приготвих обяда си: юнците ми и угоените ми са заклани и всичко е готово; елате на сватбата!
5 Но те пренебрегнаха поканата и се разотидоха: един на своята нива, а друг – по търговията си;
6 а останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха.
7 А царят се разгневи, изпрати войските си и погуби онези убийци, и изгори града им.
8 Тогава каза на слугите си: Сватбата е готова, но поканените не бяха достойни.
9 Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, ги поканете на сватба.
10 И така, онези слуги излязоха по пътищата, събраха всички, които намериха – зли и добри – и сватбата се напълни с гости.
11 А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не беше облечен в сватбарска дреха.
12 И му каза: Приятелю, ти как си влязъл тук, без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше.
13 Тогава царят каза на служителите: Вържете му краката и ръцете и го хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
14 Защото мнозина са призвани, а малцина – избрани.
15 Тогава фарисеите отидоха и се съветваха как да Го впримчат в говоренето Му.
16 И пратиха при Него учениците си заедно с иродианите да кажат: Учителю, знаем, че си искрен, учиш в истина Божия път и не Те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на хората.
17 Затова ни кажи: Ти как мислиш? Позволено ли е да даваме данък на императора, или не?
18 А Иисус разбра лукавството им и каза: Защо Ме изпитвате, лицемери?
19 Покажете Ми данъчната монета. И те Му донесоха един динарий.
20 И Той им каза: Чий е този образ и надпис?
21 Отговориха Му: На императора. Тогава Той им каза: Като е така, отдавайте императорското на императора, а Божието – на Бога.
22 Като чуха това, те се учудиха и като Го оставиха, си отидоха.
23 В същия ден дойдоха при Него садукеи, които казват, че няма възкресение, и Го попитаха, като казаха:
24 Учителю, Мойсей е казал: Ако някой умре бездетен, брат му да се ожени за жена му и да създаде потомство на брат си.
25 А между нас имаше седем братя; и първият се ожени и умря, и като нямаше потомство, остави жена си на брат си;
26 също и вторият, и третият – до седмия.
27 А след всички умря и жената.
28 И така, при възкресението на кого от седемте ще бъде жена? Защото те всичките я имаха.
29 А Иисус в отговор им каза: Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила.
30 Защото във възкресението нито се женят, нито се омъжват, а са като (Божии) ангели на небето.
31 А за възкресението на мъртвите не сте ли чели онова, което ви е говорено от Бога, който казва:
32 „Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов“? Той не е Бог на мъртвите, а на живите.
33 И множествата, които чуха това, се чудеха на учението Му.
34 А фарисеите, като чуха, че накарал садукеите да замълчат, се събраха заедно.
35 И един от тях, законник, за да Го изпита, Му зададе въпрос:
36 Учителю, коя е най-голямата заповед в закона?
37 А Той му каза: „Да възлюбиш Господа, своя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум.“
38 Това е най-голямата и първа заповед.
39 А втора, подобна на нея, е тази: „Да възлюбиш ближния си както себе си.“
40 На тези две заповеди висят целият закон и пророците.
41 И когато бяха събрани фарисеите, Иисус ги попита и каза:
42 Какво мислите за Христос? Чий Син е Той? Отговориха Му: Давидов.
43 Каза им: Тогава как Давид чрез Духа Го нарича Господ, като казва:
44 „Каза Господ на моя Господ: Седи от дясната Ми страна, докато положа враговете Ти под краката Ти“?
45 И така, ако Давид Го нарича Господ, как тогава Той е негов Син?
46 И никой не можеше да Му отговори нито дума; нито пък дръзна вече някой от този ден да Му задава въпроси.
© 2016 ERF Medien