Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 Когато Иисус свърши тези думи, тръгна от Галилея и дойде в областта на Юдея отвъд Йордан.
2 И големи множества Го следваха и Той ги изцели там.
3 Тогава дойдоха при Него фарисеи, които, като Го изпитваха, казаха: Позволено ли е на човек да напусне жена си по всякаква причина?
4 А Той в отговор каза: Не сте ли чели, че Онзи, който ги е сътворил, ги е сътворил отначало мъжко и женско и е казал:
5 „Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и двамата ще бъдат една плът.“
6 Така че те не са вече двама, а една плът. И така, онова, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва.
7 Казват Му: Тогава защо Мойсей заповяда да ѝ даде разводно писмо и да я напусне?
8 Каза им: Поради вашето коравосърдечие Мойсей ви е позволил да си напускате жените, но отначало не е било така.
9 А казвам ви: който напусне жена си, освен поради блудство, и се ожени за друга, той прелюбодейства; и който се ожени за напусната, прелюбодейства.
10 Учениците Му казват: Ако е такова отношението на мъжа към жената, по-добре да не се жени!
11 А Той им каза: Не могат всички да приемат това слово, а само онези, на които е дадено.
12 Защото има скопци, които така са родени от утробата на майка си; има и скопци, които са били скопени от хора; а има и скопци, които сами себе си са скопили заради небесното царство. Който може да приеме това, нека приемест. 11;.
13 Тогава доведоха при Него дечица, за да положи ръце на тях и да се помоли; а учениците ги смъмриха.
14 А Иисус каза: Оставете дечицата и не ги спирайте да дойдат при Мен, защото на такива е небесното царство.
15 И положи ръце на тях и замина оттам.
16 И ето, един дойде при Него и каза: Учителю, какво добро да направя, за да имам вечен живот?
17 А Той му каза: Защо питаш Мен за доброто? Един има, който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите.
18 Каза Му: Кои? Иисус каза: Тези: не убивай; не прелюбодействай; не кради; не лъжесвидетелствай;
19 почитай баща си и майка си; и люби ближния си както себе си.
20 Младежът Му каза: Всичко това съм опазил (от младостта си); какво още не ми достига?
21 Иисус му каза: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и дай на бедните; и ще имаш съкровище на небесата; и ела и Ме следвай.
22 Но младежът, като чу това слово, си отиде наскърбен, защото беше човек с много имот.
23 А Иисус каза на учениците Си: Истина ви казвам: мъчно ще влезе богат в небесното царство.
24 И пак ви казвам: по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.
25 А учениците, като чуха това, бяха много поразени и казаха: Като е така, кой може да се спаси?
26 А Иисус ги погледна и им каза: За хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно.
27 Тогава Петър в отговор Му каза: Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме. А с нас какво ще стане?
28 А Иисус им каза: Истина ви казвам, вие, които ме последвахте при новорождението – когато Човешкият син седне на славния Си престол, също ще седнете на дванадесет престола да съдите дванадесетте израилеви племена.
29 И всеки, който е оставил къщи или братя, или сестри, или баща, или майка, (или жена), или деца, или ниви заради Моето Име, ще получи стократно и ще наследи вечен живот.
30 Обаче мнозина първи ще бъдат последни, а последните – първи.
© 2016 ERF Medien