Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 А ГОСПОД каза на Мойсей: Сега ще видиш какво ще направя на фараона, защото под действие на силна ръка ще ги пусне и под действие на силна ръка ще ги изпъди от земята си.
2 Бог говори още на Мойсей, като му каза: Аз съм ГОСПОД.
3 Явих се на Авраам, на Исаак и на Яков като Бог Всемогъщият, но не им бях познат с Името Си ГОСПОД.
4 Поставих и завета Си с тях, да им дам ханаанската земя1, земята на тяхното странстване, където бяха чужденци.
5 И чух стенанието на израилевите синове, които египтяните държат в робство, и си спомних завета.
6 Затова кажи на израилевите синове: Аз съм ГОСПОД; ще ви изведа изпод товарите на египтяните, ще ви избавя от тяхното робство и ще ви изкупя с простряна мишца и с велики присъди.
7 Ще ви приема за Мой народ и ще бъда ваш Бог. И ще познаете, че Аз съм ГОСПОД, вашият Бог, който ви извеждам изпод египетските товари.
8 И ще ви въведа в земята, за която съм се клел, че ще я дам на Авраам, на Исаак и на Яков; и ще ви я дам за притежание. Аз съм ГОСПОД.
9 И Мойсей говори така на израилевите синове, но поради притеснението на душите си и поради жестокото си робуване те не послушаха Мойсей.
10 Тогава ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
11 Влез при фараона, египетския цар, и му кажи да пусне израилевите синове от земята си.
12 Но Мойсей говори пред ГОСПОДА и каза: Ето, израилевите синове не ме послушаха; как тогава ще ме послуша фараонът, като съм с необрязани2 устни3?
13 Но ГОСПОД говори на Мойсей и Аарон и ги изпрати до израилевите синове и до египетския цар фараона, за да изведат израилевите синове от египетската земя.
14 Ето главите на бащините им домове: синове на Рувим, първородния на Израил: Енох и Фалу, Есрон и Хармий. Тези са родовете на Рувим.
15 Синове на Симеон: Емуил и Ямин, и Аод, и Яхин, и Сохар, и Саул, синът на ханаанката. Тези са родовете на Симеон.
16 Ето имената на синовете на Леви според родословието им: Гирсон, Каат и Мерарий. И годините на живота на Леви станаха сто тридесет и седем години.
17 Синове на Гирсон: Ливний и Семей, по родовете им.
18 Синове на Каат: Амрам и Исаар, и Хеврон, и Озиил. И годините на живота на Каат станаха сто тридесет и три години.
19 Синове на Мерарий: Маалий и Мусий. Тези са родовете на Леви според родословието им.
20 А Амрам взе за жена леля си Йохаведа, която му роди Аарон и Мойсей. И годините на живота на Амрам станаха сто тридесет и седем години.
21 Синове на Исаар: Корей и Нефег, и Зехрий.
22 Синове на Озиил: Мисаил и Елисафан, и Ситрий.
23 И Аарон взе за жена Елисавета, дъщеря на Аминадав, сестра на Наасон, която му роди Надав и Авиуд, Елеазар и Итамар.
24 Синове на Корей: Асир и Елкана, и Авиасаф. Тези са родовете на Корей.
25 А Елеазар, синът на Аарон, взе за жена една от дъщерите на Футиил и тя му роди Финеес. Тези са главите на бащините домове на левитите според родовете им.
26 Тези са Аарон и Мойсей, на които ГОСПОД каза: Изведете израилевите синове от египетската земя според войнствата им.
27 Тези са, които говориха на фараона, египетския цар, за да изведат израилевите синове от Египет: тези са Мойсей и Аарон.
28 В онзи ден, когато ГОСПОД говори на Мойсей в египетската земя,
29 ГОСПОД говори на Мойсей и каза: Аз съм ГОСПОД. Кажи на фараона, египетския цар, всичко, което ти казвам.
30 А Мойсей каза пред ГОСПОДА: Ето, аз съм с необрязани устни, как ще ме послуша фараонът?ст. 12;
1 ст. 8;
2 т.е. нечисти
3 ст. 30;
© 2016 ERF Medien