Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 Словото, което беше към Еремия за целия юдов народ в четвъртата година на юдовия цар Йоаким, сина на Йосия, която беше първата година на вавилонския цар Навуходоносор,
2 което пророк Еремия изговори на целия юдов народ и на всичките ерусалимски жители, като каза:
3 От тринадесетата година на юдовия цар Йосия, сина на Амон, до този ден, тези двадесет и три години, словото на ГОСПОДА идваше към мен; и аз ви говорих, като ставах рано и говорех, но вие не слушахте.
4 И ГОСПОД изпращаше до вас всичките Си слуги, пророците, като ставаше рано и ги изпращаше, но не слушахте и не приклонихте ушите си да слушате1.
5 И казваха: Върнете се сега всеки от злия си път и от злите си дела, и ще владеете земята, която ГОСПОД даде на вас и на бащите ви за вечни векове!
6 И не ходете след други богове, за да им служите и да им се покланяте, и не Ме разгневявайте с делото на ръцете си, и няма да ви сторя зло.
7 Но вие не Ме послушахте2, заявява ГОСПОД, като Ме разгневявахте с делото на ръцете си за свое зло.
8 Затова, така казва ГОСПОД на Войнствата: Затова че не послушахте думите Ми,
9 ето, Аз изпращам и ще взема всичките северни племена, заявява ГОСПОД, и изпращам до слугата си Навуходоносор, вавилонския цар, и ще ги доведа против тази земя и против нейните жители, и против всички тези народи наоколо; ще изпълня над тях проклятието и ще ги направя за смайване и за подсвиркване, и вечни опустошения3.
10 И ще погубя сред тях гласа на веселието и гласа на радостта, гласа на младоженеца и гласа на невястата, шума на мелниците и светлината на светилника.
11 И цялата тази земя ще бъде пустош и ужас4. И тези народи ще робуват на вавилонския цар седемдесет години.
12 И когато се изпълнят седемдесет години, Аз ще накажа вавилонския цар и онзи народ, заявява ГОСПОД, за беззаконието им, и халдейската земя, и ще я обърна във вечна пустиня.
13 И ще докарам върху онази земя всички Свои думи, които говорих против нея, всичко писано в тази книга, което Еремия пророкува против всичките народи.
14 Защото много народи и велики царе ще поробят и тях; и Аз ще им отплатя според деянията им и според делото на ръцете им.
15 Защото така ми каза ГОСПОД, Израилевият Бог: Вземи от ръката Ми тази чаша с виното на яростта Ми и я дай да пият от нея всичките народи, до които те изпращам.
16 И ще пият и ще залитат и ще обезумеят поради меча, който Аз изпращам сред тях.
17 И взех чашата от ръката на ГОСПОДА и дадох да пият на всичките народи, до които ме изпрати ГОСПОД:
18 Ерусалим и юдовите градове, и царете му, и първенците му, за да ги обърна в пустота и да станат за смайване и за подсвиркване, и проклетия, както са в този ден;
19 фараона, египетския цар, и слугите му, и първенците му, и целия му народ;
20 и всичките разноплеменни народи и всичките царе на земята Уз, и всичките царе на филистимската земя, и Аскалон, и Газа, и Акарон и остатъка на Азот;
21 Едом и Моав, и синовете на Амон;
22 и всичките тирски царе и всичките сидонски царе, и царете на островите, които са отвъд морето;
23 и Дедан и Тема, и Вуз, и всички, които си стрижат краищата на косата;
24 и всичките арабски царе и всичките царе на разноплеменните народи, обитаващи пустинята;
25 и всичките зимрийски царе и всичките еламски царе, и всичките мидийски царе;
26 и всичките северни царе, близките и далечните, един с друг, и всичките царства на света, които са по лицето на земята; а царят на Сесах5 ще пие след тях.
27 И им кажи: Така казва ГОСПОД на Войнствата, Израилевият Бог: Пийте и се опийте, и повръщайте, и паднете, и не ставайте, поради меча, който Аз изпращам сред вас.
28 И ако откажат да вземат чашата от ръката ти и да пият, им кажи: Така казва ГОСПОД на Войнствата: Непременно ще пиете;
29 защото, ето, върху града, който се нарича с Името Ми, Аз започвам да правя зло – а вие ли ще останете ненаказани? Няма да останете ненаказани, защото Аз призовавам меча върху всички жители на земята, заявява ГОСПОД на Войнствата.
30 А ти им пророкувай всички тези неща и им кажи: ГОСПОД ще изреве отвисоко и ще нададе гласа Си от святото Си обиталище; ще изреве силно против обиталището си; ще издаде вик като тъпкачите на лин против всичките жители на земята.
31 Екотът ще стигне и до край-земята, защото ГОСПОД има съд с народите; Той ще се съди с всяка плът, безбожните ще предаде на меч, заявява ГОСПОД.
32 Така казва ГОСПОД на Войнствата: Ето, зло ще излезе от народ към народ и голям ураган се надига от най-отдалечения край на земята.
33 В онзи ден убитите от ГОСПОДА ще лежат от единия край на земята до другия край на земята; няма да бъдат оплакани и няма да бъдат събрани, и няма да бъдат погребани; ще станат за тор по лицето на земята.
34 Ридайте, пастири, и викайте и се валяйте в пепел, високопоставени на стадото; защото се изпълниха дните ви да бъдете заклани; и ще ви разпръсна и ще паднете като скъпоценен съд.
35 И убежището ще се изгуби за пастирите и избавлението – за високопоставените на стадото.
36 Глас на вик от пастирите и вой от високопоставените на стадото, защото ГОСПОД опустошава пасбището им.
37 И мирните пасбища се смълчаха от яростния гняв на ГОСПОДА.
38 Оставил е като млад лъв бърлогата си; да, земята им стана за смайване6 от яростта на насилника и от яростния Му гняв.
1 ст. 3;
2 ст. 3;
3 ст. 17-27;
4 ст. 38;
5 Вавилон
6 ст. 11;
© 2016 ERF Medien