Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 V onen den vytryskne domu Davidovu a obyvatelům Jeruzaléma pramen k omytí hříchu a nečistot.
2 V onen den, praví Hospodin zástupů, odstraním ze země jména model, takže si na ně už nikdo nevzpomene; odstraním ze země také proroky a ducha nečistoty.
3 A kdyby pak ještě někdo prorokoval, řekne mu jeho otec i matka, jeho vlastní rodiče: "Teď zemřeš, protože jsi v Hospodinově jménu lhal!" A vlastní rodiče, jeho otec s matkou, ho probodnou, protože prorokoval.
4 V onen den se proroci budou stydět každý za své prorocké vidění. Aby druhé oklamali, přestanou nosit pláště z kožešiny.
5 "Nejsem prorok," řekne takový, "jsem rolník. Od mládí obdělávám zemi jako nevolník."
6 A když se někdo zeptá: "A co ty jizvy, co máš na hrudi?" odpoví: "To mě zbili doma ti, kdo mě milují!"
7 Vzhůru, meči, na mého pastýře, na mého blízkého přítele! praví Hospodin zástupů. Bij pastýře, ať se stádo rozprchne! Obrátím svou ruku na ty maličké!
8 V celé zemi, praví Hospodin, budou dvě třetiny vyhlazeny a pomřou, takže v ní zůstane jen třetina.
9 I tu třetinu ale zavedu do ohně. Přetavím je, jako se taví stříbro, protříbím je, jako se tříbí zlato. Budou vzývat mé jméno a já je vyslyším. Řeknu: "To je můj lid!" a oni odpoví: "Náš Bůh je Hospodin!"
© 2016 ERF Medien