Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 "Kvůli tomu všemu teď sepisujeme závaznou smlouvu stvrzenou pečetěmi našich hodnostářů, levitů a kněží."
2 Svou pečeť připojili: Guvernér Nehemiáš, syn Chakaliášův. Cidkiáš,
3 Serajáš, Azariáš, Jeremiáš,
4 Pašchur, Amariáš, Malkiáš,
5 Chatuš, Šebaniáš, Maluk,
6 Charim, Meremot, Obadiáš,
7 Daniel, Gineton, Baruch,
8 Mešulam, Abiáš, Mijamin,
9 Maaziáš, Bilgaj a Šemajáš. To byli kněží.
10 Levité: Ješua, syn Azaniášův, Binui ze synů Chenadadových, Kadmiel
11 a jejich bratři: Šebaniáš, Hodiáš, Kelíta, Pelajáš, Chanan,
12 Míka, Rechob, Chašabiáš,
13 Zakur, Šerebiáš, Šebaniáš,
14 Hodiáš, Bani a Beninu.
15 Vůdcové lidu: Paroš, Pachat-moáb, Elam, Zatu, Bani,
16 Buni, Azgad, Bebaj,
17 Adoniáš, Bigvaj, Adin,
18 Ater, Chizkiáš, Azur,
19 Hodiáš, Chašum, Becaj,
20 Charif, Anatot, Nebaj,
21 Magpiaš, Mešulam, Chezir,
22 Mešezabel, Sádok, Jadua,
23 Pelatiáš, Chanan, Anajáš,
24 Hošea, Chananiáš, Chašub,
25 Halocheš, Pilcha, Šobek,
26 Rechum, Chašabna, Maasejáš,
27 Achiáš, Chanan, Anan,
28 Maluk, Charim a Baana.
29 Také ostatní z lidu, kněží, levité, strážní, zpěváci, chrámoví sluhové a každý, kdo se oddělil od okolních národů pro Boží zákon, jejich ženy, synové a dcery, každý, kdo byl schopen rozumět,
30 ti všichni se připojovali ke svým urozeným bratřím a skládali přísežný slib, že budou žít podle Božího zákona, vydaného skrze Božího služebníka Mojžíše. Slibovali, že budou dodržovat a plnit všechna přikázání Hospodina, našeho Pána, i jeho zákony a pravidla:
31 "Nebudeme vdávat své dcery do cizích národů a s jejich dcerami nebudeme ženit své syny.
32 Když k nám z okolních národů přivezou zboží nebo obilí, aby je prodávali v den odpočinku, nebudeme je kupovat v sobotu ani ve svátek. Sedmého roku ustaneme a zrušíme každý dluh.
33 Zavazujeme se odevzdávat třetinu šekelu ročně na dílo Božího domu:
34 na chleby předložení, na pravidelné oběti moučné i zápalné o sobotách, novoluních a slavnostech, na svaté dary, na smírčí oběti za hřích Izraele a na veškeré dílo při domě našeho Boha.
35 Dávky dřeva pro chrám našeho Boha si rozdělujeme losem. Kněží, levité i lid je budou přinášet každoročně podle svých otcovských rodů v určený čas, aby na oltáři Hospodina, našeho Boha, plál oheň, jak je psáno v Zákoně.
36 Zavazujeme se každoročně přinášet do Hospodinova domu své prvotiny z půdy a z veškerého ovoce všech stromů.
37 Jak je psáno v Zákoně, budeme přinášet prvorozené ze svých synů i ze svého dobytka, ze svého skotu i bravu do domu našeho Boha ke kněžím sloužícím v jeho domě.
38 Prvotiny ze svého těsta a ze svých obětních příspěvků, z ovoce všech stromů, z vína i oleje budeme přinášet kněžím do komor v domě našeho Boha. Levitům budeme přinášet desátek ze svých pozemků a oni budou vybírat desátky ve všech městech, kde pracujeme.
39 Při vybírání desátků s nimi bude kněz, syn Áronův, a levité pak přinesou desátek z desátků do domu našeho Boha, do komor ve skladu.
40 Synové Izraele včetně synů Leviho budou přinášet tyto obětní příspěvky z obilí, vína a oleje do komor, kde je uloženo náčiní svatyně a kde jsou i sloužící kněží, strážní a zpěváci. Dům svého Boha nebudeme zanedbávat."
© 2016 ERF Medien