Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na poušť.
2 Čtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny uplynuly, vyhladověl.
3 Tehdy mu ďábel řekl: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, ať se promění v chleba."
4 Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ.'"
5 Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa.
6 "Dám ti všechnu moc a slávu těchto království," řekl mu ďábel, "neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci.
7 Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje."
8 Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'"
9 Tehdy ho přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, vrhni se odsud dolů.
10 Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě, aby tě chránili,
11 a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'"
12 Ježíš mu odpověděl: "Je řečeno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.'"
13 Když ďábel dokončil všechno to pokušení, opustil jej a čekal na další příležitost.
14 Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galileje a zpráva o něm se roznesla po celém okolí.
15 Učil v jejich synagogách a všichni ho chválili.
16 Když přišel do Nazaretu, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagogy a vstal, aby četl.
17 Podali mu knihu proroka Izaiáše, a když ji otevřel, nalezl místo, kde bylo napsáno:
18 "Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu
19 a vyhlásit léto Hospodinovy milosti."
20 Potom knihu zavřel, vrátil ji sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze byly upřeny na něj.
21 Začal jim vysvětlovat: "Dnes se toto Písmo naplnilo, když jste je slyšeli."
22 Všichni mu přikyvovali a divili se slovům o milosti, jež mu plynula z úst. Říkali také: "Copak to není Josefův syn?"
23 Na to jim odpověděl: "Asi mi povíte to rčení: ‚Lékaři, uzdrav se sám! Co jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnaum, udělej i tady, kde jsi doma.'"
24 Potom dodal: "Amen, říkám vám, že žádný prorok není doma vážený.
25 Řeknu vám popravdě, že za Eliášových dnů, když se nebe zavřelo na tři roky a šest měsíců a po celé zemi byl veliký hlad, v Izraeli bylo mnoho vdov,
26 ale Eliáš nebyl poslán k žádné z nich - jen k jedné vdově do sidonské Sarepty.
27 A za proroka Elíšy bylo v Izraeli mnoho malomocných, ale žádný z nich nebyl očištěn - jen syrský Náman."
28 Všechny, kdo to v synagoze slyšeli, popadla zuřivost.
29 Vstali a hnali ho ven z města až na okraj hory, na níž bylo jejich město postaveno. Chtěli ho shodit dolů,
30 ale on prošel jejich středem a mířil dál.
31 Sestoupil do galilejského města Kafarnaum. Když tam v sobotu učil,
32 lidé žasli nad jeho učením, protože jeho slovo mělo moc.
33 V jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem a ten hlasitě vykřikl:
34 "Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi - ten Svatý Boží!"
35 "Zmlkni," okřikl ho Ježíš, "a vyjdi z něj!" Démon jím smýkl doprostřed a vyšel z něj, aniž by mu ublížil.
36 Všech se zmocnil úžas a začali se dohadovat: "Co je to za slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí?"
37 A zpráva o něm se šířila po celém okolí.
38 Potom vstal a odešel ze synagogy do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla sužována vysokou horečkou, a tak ho za ni poprosili.
39 Postavil se nad ni, pohrozil horečce a ta ji opustila. Ona pak hned vstala a začala je obsluhovat.
40 Všichni, kdo měli nemocné různými neduhy, je k němu při západu slunce přiváděli a on na každého z nich vkládal ruce a uzdravoval je.
41 Z mnohých vycházeli démoni s křikem: "Ty jsi Boží Syn!" On je ale okřikoval a nenechal je mluvit. Věděli totiž, že je Mesiáš.
42 Když se rozednilo, Ježíš odtud odešel na opuštěné místo. Zástupy ho hledaly, a když přišly k němu, chtěly ho zadržet, aby od nich neodcházel.
43 On jim však řekl: "Musím ohlašovat Boží království také jiným městům; to je mé poslání."
44 Kázal tedy v judských synagogách.
© 2016 ERF Medien