Help

Bible, překlad 21. století

1 Celé jejich shromáždění vstalo a odvedli ho k Pilátovi.
2 Začali ho obviňovat: "Zjistili jsme, že tento muž rozvrací náš národ. Je proti odvádění daní císaři a nazývá se králem, Mesiášem."
3 Pilát se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš.
4 Nato Pilát řekl vrchním kněžím a zástupům: "Podle mě je ten člověk nevinný."
5 Oni však naléhali: "Bouří lid! Učí po celém Judsku! Začal v Galileji a došel až sem!"
6 Jakmile to Pilát uslyšel, zeptal se: "Takže ten člověk je Galilejec?"
7 A když se dozvěděl, že je z Herodova panství, poslal ho k Herodovi, který v těch dnech také pobýval v Jeruzalémě.
8 Když Herodes uviděl Ježíše, měl velikou radost. Už dávno se s ním toužil setkat, neboť o něm hodně slyšel, a těšil se, že ho uvidí udělat nějaký zázrak.
9 Kladl mu spoustu otázek, ale Ježíš mu vůbec neodpovídal.
10 Stáli tam však vrchní kněží a znalci Písma a usilovně ho obviňovali.
11 A tak jím Herodes se svými vojáky pohrdl. Když se mu dost naposmíval, oblékl ho do skvostného roucha a poslal ho zpátky k Pilátovi.
12 Toho dne se Herodes s Pilátem spřátelili; předtím totiž k sobě chovali nenávist.
13 Pilát svolal vrchní kněze, přední muže i lid
14 a řekl jim: "Přivedli jste mi tohoto člověka jako rozvraceče lidu. Hle, vyslechl jsem ho před vámi a neshledal jsem jej vinným v žádném bodě vaší obžaloby.
15 Dokonce ani Herodes ne, neboť jsem vás poslal k němu. Nespáchal nic, za co by zasloužil smrt.
16 [17] Dám ho zbičovat a propustím ho."
18 Všechen dav ale začal křičet: "Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!"
19 (Ten byl uvězněn za nějakou vzpouru ve městě a za vraždu.)
20 Pilát k nim znovu promluvil, protože chtěl Ježíše propustit.
21 Oni ale křičeli: "Ukřižuj, ukřižuj ho!"
22 Promluvil k nim tedy potřetí: "Ale co udělal zlého? Nezjistil jsem u něj nic, za co by zasloužil smrt. Dám ho zbičovat a propustím ho!"
23 Oni však naléhali a s velikým křikem se dožadovali, aby byl ukřižován. Jejich hlasy stále sílily,
24 až se Pilát rozhodl jejich žádosti vyhovět.
25 Toho, který byl uvězněn za vzpouru a vraždu, propustil, jak žádali, ale Ježíše na jejich přání vydal na smrt.
26 Když ho odváděli, chytili jistého Šimona Kyrénského, který se vracel z pole, a naložili mu kříž, aby ho nesl za Ježíšem.
27 Šlo za ním veliké množství lidu i mnoho žen, které nad ním plakaly a naříkaly.
28 Ježíš se k nim obrátil: "Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou, ale nad sebou a nad svými dětmi.
29 Hle, přicházejí dny, kdy lidé řeknou: ‚Blaze neplodným, jejichž lůna nerodila a jejichž prsy nekojily!'
30 Tehdy řeknou horám: ‚Padněte na nás,' a kopcům: ‚Skryjte nás!'
31 Když se toto děje se zeleným stromem, co se stane se suchým?"
32 K popravě s ním vedli ještě další dva muže, zločince.
33 Když přišli na místo zvané Lebka, ukřižovali ho tam, i ty zločince - jednoho po pravici a druhého po levici.
34 Ježíš tehdy řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co dělají!" Vojáci zatím losovali o jeho šaty.
35 Lid stál a díval se. Kromě jiných se mu vysmívali také vůdcové: "Jiné zachránil, tak ať zachrání sám sebe, když je to Mesiáš, ten Boží Vyvolený!"
36 Vojáci se mu posmívali také. Přistupovali, nabízeli mu ocet
37 a říkali: "Zachraň se, jestli jsi židovský král!"
38 Visel nad ním totiž nápis: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL.
39 Jeden ze zločinců, kteří tam viseli, se mu vysmíval: "Když jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás!"
40 Ten druhý ho však okřikl: "To se ani Boha nebojíš? Máš stejný trest jako on,
41 ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky, kdežto tenhle nic zlého neudělal!"
42 Potom řekl Ježíšovi: "Vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království."
43 Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji."
44 Okolo poledne se po celé zemi setmělo až do tří hodin odpoledne.
45 Slunce se zatmělo a chrámová opona se roztrhla vpůli.
46 Ježíš hlasitě zvolal: "Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha!" Po těch slovech vydechl naposled.
47 Když setník uviděl, co se stalo, vzdal slávu Bohu a řekl: "Ten člověk byl jistě spravedlivý!"
48 Všichni v zástupu, který se sešel k té podívané, se při pohledu na to, co se stalo, bili do prsou a odcházeli pryč.
49 Všichni jeho přátelé, i ženy, které ho doprovázely z Galileje, stáli opodál a všechno to viděli.
50 Jeden člen Rady, dobrý a spravedlivý muž jménem Josef,
51 nesouhlasil s Radou a jejím činem. Byl z judského města Arimatie a také očekával Boží království.
52 Šel za Pilátem a vyžádal si Ježíšovo tělo.
53 Sňal je, zavinul do plátna a pochoval ho do vytesané hrobky, do níž ještě nebyl nikdo pochován.
54 Byl den příprav a blížil se začátek soboty.
55 Přidaly se k němu i ženy, které s Ježíšem přišly z Galileje. Viděly hrob i to, jak bylo tělo pochováno.
56 Vrátily se domů, připravily vonné oleje a masti, pak ale podle přikázání zachovaly sobotní odpočinek.
© 2016 ERF Medien