Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Jednoho dne, když učil lid v chrámě a zvěstoval evangelium, přišli vrchní kněží, znalci Písma a starší
2 se slovy: "Řekni nám, jakým právem to děláš? Kdo tě k tomu zmocnil?!"
3 Odpověděl jim: "Já se vás také na něco zeptám. Povězte mi,
4 byl Janův křest z nebe, nebo z lidí?"
5 Začali se spolu dohadovat: "Když řekneme, že z nebe, řekne nám: ‚Tak proč jste mu nevěřili?'
6 Když řekneme, že z lidí, všechen lid nás ukamenuje, protože jsou přesvědčeni, že Jan je prorok."
7 Nakonec mu řekli: "Nevíme, odkud."
8 "Ani já vám tedy neřeknu, jakým právem to dělám," odpověděl jim Ježíš.
9 Tehdy se obrátil k lidem a vyprávěl jim toto podobenství: "Jeden člověk vysadil vinici, pronajal ji vinařům a na dlouho odcestoval.
10 V příslušný čas pak poslal k těm vinařům služebníka, aby mu dali díl z úrody vinice. Vinaři ho však zbili a poslali pryč s prázdnou.
11 Poslal tedy dalšího služebníka. I toho však zbili, zohavili a poslali pryč s prázdnou.
12 Poslal tedy třetího, ale i toho zranili a vyhnali.
13 Nakonec si pán vinice řekl: ‚Co mám dělat? Pošlu svého milovaného syna. Snad se před ním zastydí.'
14 Když ho ale vinaři uviděli, domluvili se spolu: ‚Tohle je dědic. Zabijme ho, a dědictví bude naše!'
15 Pak ho vyvlekli z vinice ven a zabili. Co tedy s nimi udělá pán vinice?
16 Přijde, ty vinaře zahubí a vinici dá jiným." "To snad ne!" zvolali, jakmile to uslyšeli.
17 Podíval se na ně a řekl: "Co tedy znamená to, co je psáno: ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným'?
18 Kdokoli na ten kámen padne, ten se roztříští. Na koho ten kámen padne, toho rozdrtí."
19 Znalci Písma a vrchní kněží se ho v tu chvíli chtěli chopit, ale báli se lidu. Poznali totiž, že to podobenství vyprávěl o nich.
20 Dali ho tedy sledovat. Poslali špehy, kteří se měli tvářit jako spravedliví a snažit se ho chytit za slovo, aby ho mohli vydat vládě a pravomoci římského prokurátora.
21 Zeptali se ho: "Mistře, víme, že mluvíš i učíš správně a že nikomu nestraníš, ale pravdivě vyučuješ Boží cestě.
22 Je správné dávat císaři daň, nebo ne?"
23 Ježíš poznal jejich záludnost. Řekl jim:
24 "Ukažte mi denár. Čí nese obraz a nápis?" "Císařův," odpověděli.
25 "Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží," řekl jim.
26 A tak ho nedokázali veřejně chytit za slovo a v úžasu nad jeho odpovědí zmlkli.
27 Tehdy k němu přišli někteří ze saduceů (kteří popírají vzkříšení) a zeptali se ho:
28 "Mistře, Mojžíš nám napsal, že když ženatý muž zemře bezdětný, má si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru zplodil potomka.
29 Bylo sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný.
30 Potom si ji vzal druhý,
31 třetí a tak dále. Všech sedm jich zemřelo, aniž by zanechali děti.
32 Nakonec pak zemřela i ta žena.
33 Kdo z nich ji tedy bude mít za manželku, až přijde vzkříšení? Vždyť ji mělo všech sedm!"
34 Ježíš jim odpověděl: "Synové tohoto věku se žení a vdávají.
35 Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věku a vzkříšení z mrtvých, se už ale ženit a vdávat nebudou.
36 Také už nebudou moci zemřít - budou totiž jako andělé. Jsou to synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení.
37 A to, že mrtví vstávají, ukázal už Mojžíš u onoho keře, když Hospodina nazývá Bohem Abrahama, Bohem Izáka a Bohem Jákoba.
38 On přece není Bohem mrtvých, ale živých - pro něj jsou živí všichni!"
39 "Mistře, to jsi řekl dobře," poznamenali někteří znalci Písma.
40 Tamti už se ho totiž neodvažovali na nic ptát.
41 Ježíš se jich zeptal: "Jak mohou říkat, že Mesiáš je Davidův syn?
42 Sám David říká v knize Žalmů: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po mé pravici,
43 než ti tvé nepřátele k nohám položím.'
44 Když ho tedy David nazývá Pánem, jak to může být jeho syn?"
45 Přede všemi lidmi pak řekl svým učedníkům:
46 "Dejte si pozor na znalce Písma, kteří rádi chodí ve slavnostních pláštích, milují zdravení na náměstích, přední sedadla ve shromážděních a čestná místa na večeřích
47 a kteří vyjídají vdovské domy pod záminkou dlouhých modliteb. Takové čeká nejtěžší trest!"
© 2016 ERF Medien