Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Ortel nad Moábem: V jediné noci vypleněn, Ar Moábský je zahuben! V jediné noci vypleněn, Kir Moábský je zahuben!
2 Dibonští do svého chrámu stoupají, jdou plakat na své výšiny. Nad osudem Nebó a Medeby Moábci kvílejí. Všechny hlavy oholeny, všechny brady ostříhány,
3 v pytlovině chodí v ulicích a na střechách i náměstích jen samé kvílení; slzy se valí po tvářích.
4 Chešbon a Eleale bědují, jejich nářek zní až do Jahcy. Moábští bojovníci křičí na poplach, jejich duše je zděšená.
5 Mé srdce nad Moábem běduje! K Coaru proudí jeho uprchlíci, až k Eglat-šelišiji. Luchitským svahem s pláčem stoupají, cestou k Choronaim nad zkázou bědují.
6 Z nimrimských vod zbyla pustina, tráva je spálená, bylina uvadla, zeleň zmizela.
7 A proto vše, co mohli zachránit, odnesli s sebou přes potok Arabim.
8 Moábskou zemí obchází jejich křik, až do Eglaim zní jejich kvílení, až do Beer-elim zní jejich kvílení!
9 Vody Dimonu jsou naplněny krví, já však Dimonu přidám ještě víc - pošlu lva na ty, kdo z Moábu prchli, i na ty, kdo v zemi zůstali.
© 2016 ERF Medien