Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Když Ezdráš ležel před Božím chrámem, modlil se a s pláčem vyznával hříchy, sešlo se k němu veliké množství Izraelců, mužů, žen i dětí a všichni usedavě plakali.
2 Tu k Ezdrášovi promluvil Šechaniáš, syn Jechielův ze synů Elamových: "Zradili jsme svého Boha, když jsme se ženili s cizinkami z okolních národů. Přesto však má Izrael ještě naději.
3 Zavážeme se teď před naším Bohem, že všechny ty ženy i s jejich dětmi propustíme. Zachováme se, jak nám radíš, pane, ty i ti, kdo se třesou před přikázáním našeho Boha. Ať se stane podle Zákona.
4 Vstaň a splň svůj úkol, jsme s tebou. Buď silný a jednej!"
5 Ezdráš tedy vstal a přísahou zavázal přední kněze, levity i všechen Izrael, že se tak zachovají. Teprve když to odpřisáhli,
6 Ezdráš odešel od Božího chrámu do komory Jochanana, syna Eliašibova. Jak tam odešel, nic nejedl ani nepil, neboť truchlil nad nevěrností navrátilců.
7 Mezitím rozhlásili po Judsku a v Jeruzalémě, ať se všichni navrátilci shromáždí v Jeruzalémě.
8 Kdo nepřijde do tří dnů, tomu podle rozhodnutí představených a stařešinů propadne všechen majetek a bude vyloučen se shromáždění navrátilců.
9 Během tří dnů se všichni muži z Judy a Benjamína sešli do Jeruzaléma. Dvacátého dne devátého měsíce všichni seděli na prostranství před Božím chrámem a chvěli se - kvůli té věci i kvůli dešti.
10 Tu povstal kněz Ezdráš a promluvil k nim: "Sňatkem s cizinkami jste se zpronevěřili a rozmnožili jste vinu Izraele.
11 Proto teď Hospodinu, Bohu svých otců, přiznejte pravdu. Splňte jeho vůli a oddělte se od okolních národů i od těch cizinek."
12 Celé shromáždění odpovědělo hlasitým voláním: "Ano! Musíme udělat, co říkáš.
13 Je nás tu ale mnoho a je období dešťů. Nemůžeme stát venku. Nedá se to zvládnout za den nebo dva. Té věci se dopustilo příliš mnoho z nás.
14 Ať tedy celé shromáždění zastoupí naši vůdcové. Kdokoli se v našich městech oženil s cizinkami, ať se sem v určený čas dostaví se stařešiny a správci příslušného města, aby se od nás odvrátil hněv našeho Boha, který kvůli této věci vzplál."
15 Proti byl pouze Jonatan, syn Asaelův, a Jachziáš, syn Tikvy, za podpory levitů Mešulama a Šabataje.
16 Ostatní navrátilci však byli pro. Kněz Ezdráš vybral za každý rod představitele otcovských domů, každého jmenovitě, a prvního dne desátého měsíce zasedli, aby tu věc vyšetřili.
17 Sňatky všech mužů s cizinkami řešili až do prvního dne prvního měsíce.
18 Bylo zjištěno, že s cizinkami se oženili tito muži: Kněží: Ze synů Jošuy, syna Jocadakova, a jeho bratrů: Maasejáš, Eliezer, Jarib, Gedaliáš.
19 (Ti všichni slíbili, že své ženy propustí a na odškodnění své viny obětují berana.)
20 Ze synů Imerových: Chanani, Zebadiáš.
21 Ze synů Charimových: Maasejáš, Eliáš, Šemajáš, Jechiel, Uziáš.
22 Ze synů Pašchurových: Eljoenaj, Maasejáš, Izmael, Netanel, Jozabad, Elasa.
23 Levité: Jozabad, Šimei, Kelajáš (čili Kelíta), Petachiáš, Juda, Eliezer.
24 Zpěváci: Eliašib. Chrámová stráž: Šalum, Telem, Uri.
25 Ostatní Izrael: Ze synů Parošových: Ramiáš, Jiziáš, Malkiáš, Mijamin, Eleazar, Malkiáš, Benajáš.
26 Ze synů Elamových: Mataniáš, Zachariáš, Jechiel, Abdi, Jeremot, Eliáš.
27 Ze synů Zatuových: Eljoenaj, Eliašib, Mataniáš, Jeremot, Zabad, Aziza.
28 Ze synů Bebajových: Jochanan, Chananiáš, Zabaj, Atlaj.
29 Ze synů Baniho: Mešulam, Maluch, Adajáš, Jašub, Šeal, Jeramot.
30 Ze synů Pachat-moábových: Adna, Kelal, Benajáš, Maasejáš, Mataniáš, Becaleel, Binui, Menaše.
31 Ze synů Charimových: Eliezer, Jišiáš, Malkiáš, Šemajáš, Šimeon,
32 Benjamín, Maluch, Šemariáš.
33 Ze synů Chašumových: Matenaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Menaše, Šimei.
34 Ze synů Baniho: Maadaj, Abram, Uel,
35 Benajáš, Bediáš, Keluhu,
36 Vaniáš, Meremot, Eliašib,
37 Mataniáš, Matenaj, Jaasaj.
38 Ze synů Binuiho: Šimei,
39 Šelemiáš, Nátan, Adajáš,
40 Machnadbaj, Šašaj, Šaraj,
41 Azarel, Šelemiáš, Šemariáš,
42 Šalum, Amariáš, Josef.
43 Ze synů Nebových: Jehiel, Matitiáš, Zabad, Zebina, Jadaj, Joel, Benajáš.
44 Ti všichni se oženili s cizinkami a někteří s nimi měli i děti.
© 2016 ERF Medien