Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Po této ráně Hospodin řekl Mojžíšovi a Eleazarovi, synu kněze Árona:
2 "Sečtěte celou izraelskou obec. Od dvaceti let výše započtěte podle jejich otcovských domů každého, kdo je v Izraeli schopen vycházet do boje."
3 Mojžíš s knězem Eleazarem k nim tedy na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu promluvili takto:
4 "Sečtěte lid od dvacetiletých výše, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi." Toto jsou synové Izraele, kteří vyšli z Egypta:
5 Synové Rubena, Izraelova prvorozeného: Chanoch a z něj rod chanošský, Palu a z něj rod paluský,
6 Checron a z něj rod checronský, Karmi a z něj rod karmijský.
7 To jsou rubenské rody. Čítaly 43 730 mužů.
8 Palu měl syna Eliaba
9 a Eliab měl syny Nemuela, Dátana a Abirama. To byl ten Dátan a Abiram, zástupci obce, kteří s Korachovou tlupou bojovali proti Mojžíšovi a Áronovi při svém odboji proti Hospodinu.
10 Tehdy země otevřela ústa a pohltila je i Koracha. Celá ta tlupa pomřela a oněch 250 mužů pohltil oheň, takže se stali výstražným znamením.
11 Korachovi synové ale nevymřeli.
12 Synové Šimeonovi po svých rodech: Nemuel a z něj rod nemuelský, Jamin a z něj rod jaminský, Jachin a z něj rod jachinský,
13 Cochar a z něj rod cocharský, Šaul a z něj rod šaulský.
14 To jsou šimeonské rody. Čítaly 22 200 mužů.
15 Synové Gádovi po svých rodech: Cefon a z něj rod cefonský, Chagi a z něj rod chagijský, Šuni a z něj rod šunijský,
16 Ozni a z něj kmen oznijský, Eri a z něj kmen erijský,
17 Arodi a z něj kmen arodijský, Areli a z něj kmen arelijský.
18 To jsou rody Gádových synů. Čítaly 40 500 mužů.
19 (Er a Onan, Judovi synové, zemřeli v kanaánské zemi.)
20 Synové Judovi po svých rodech: Šela a z něj rod šelský, Peres a z něj rod pereský, Zerach a z něj rod zerašský.
21 Synové Peresovi: z Checrona rod checronský, z Chamula rod chamulský.
22 To jsou rody Judovy. Čítaly 76 500 mužů.
23 Synové Isacharovi po svých rodech: Tola a z něj rod tolský, Pua a z něj rod pujský,
24 Jašub a z něj rod jašubský, Šimron a z něj rod šimronský.
25 To jsou rody Isacharovy. Čítaly 64 300 mužů.
26 Synové Zabulonovi po svých rodech: Sered a z něj rod seredský, Elon a z něj rod elonský, Jachleel a z něj rod jachleelský.
27 To jsou zabulonské rody. Čítaly 60 500 mužů.
28 Synové Josefovi po svých rodech: Manases a Efraim.
29 Synové Manasesovi: Machir a z něj rod machirský (a Machir zplodil Gileáda), Gileád a z něj rod gileádský.
30 Synové Gileádovi: Iezer a z něj rod iezerský, Chelek a z něj rod chelecký,
31 Asriel a z něj rod asrielský, Šechem a z něj rod šechemský,
32 Šemid a z něj rod šemidský, Chefer a z něj rod cheferský.
33 Celofchad, syn Cheferův, neměl syny, jen samé dcery. Ty se jmenovaly: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa.
34 To jsou rody Manasesovy. Čítaly 52 700 mužů.
35 Synové Efraimovi po svých rodech: Šutelach a z něj rod šutelašský, Beker a z něj rod bekerský, Tachan a z něj rod tachanský.
36 Synové Šutelachovi: Eran a z něj rod eranský.
37 To jsou rody synů Efraimových. Čítaly 32 500 mužů. To jsou synové Josefovi po svých rodech.
38 Synové Benjamínovi po svých rodech: Bela a z něj rod belský, Ašbel a z něj rod ašbelský, Achiram a z něj rod achiramský,
39 Šufam a z něj rod šufamský, Chufam a z něj rod chufamský.
40 Synové Belovi: Ard a Naáman: z Arda rod ardský, z Naámana rod naámanský.
41 To jsou synové Benjamínovi po svých rodech. Čítaly 45 600 mužů.
42 Toto jsou synové Danovi po svých rodech: Šucham a z něj rod šuchamský. To jsou čeledi Danovy po svých rodech.
43 Všechny šuchamské rody čítaly 64 400 mužů.
44 Synové Ašerovi po svých rodech: Jimna a z něj rod jimenský, Jišvi a z něj rod jišvijský, Berija a z něj rod berijský.
45 Synové Beriovi: Cheber a z něj rod cheberský, Malkiel a z něj kmen malkielský.
46 Ašerova dcera se jmenovala Serach.
47 To jsou rody synů Ašerových. Čítaly 53 400 mužů.
48 Synové Neftalímovi po svých rodech: Jachceel a z něj rod jachceelský, Guni a z něj rod gunijský,
49 Jecer a z něj rod jecerský, Šilem a z něj rod šilemský.
50 To jsou čeledi Neftalímovy po svých rodech. Čítaly 45 400 mužů.
51 Toto je celkový součet synů Izraele: 601 730 mužů.
52 Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
53 Ať je těmto rodům přiděleno dědičné území podle počtu zapsaných osob.
54 Většímu rodu přiděl větší dědictví, menšímu menší - každému podle jeho velikosti.
55 Země bude ovšem rozdělena losem; budou přijímat dědictví podle počtu osob ve svém otcovském pokolení.
56 Dědictví jim bude rozděleno losem, ať už malému či velkému.
57 Toto je výčet levitů po jejich rodech: Geršon a z něj rod geršonský, Kehat a z něj rod kehatský, Merari a z něj rod merarijský.
58 Patří do nich tyto levitské rody: rod libnijský, rod hebronský, rod machlijský, rod mušijský, rod korachovský. Kehat zplodil Amrama.
59 Amramova žena jménem Jochebed byla levitská dcera narozená Levimu v Egyptě. Ta Amramovi porodila Árona, Mojžíše a jejich sestru Miriam.
60 Áronovi se narodil Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar.
61 Nádab a Abihu však zemřeli, když před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň.
62 Z levitů bylo započteno celkem 23 000 mužů starších jednoho měsíce. Nebyli započteni mezi syny Izraele, neboť jim mezi nimi nepřipadlo žádné dědictví.
63 Toto jsou synové Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Eleazarem na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu.
64 Nebyl mezi nimi nikdo ze synů Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Áronem na poušti Sinaj.
65 O těch totiž Hospodin řekl: "Musejí zemřít na poušti," a nezůstal z nich nikdo než Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův.
© 2016 ERF Medien