Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
2 "Řekni synům Izraele, ať pro mne vyberou sbírku. Vyberte pro mne příspěvek od každého člověka, jehož srdce bude ochotné.
3 Jako příspěvek od nich vyberte zlato, stříbro, bronz,
4 modrou, purpurovou a šarlatovou látku, kment, kozí srst,
5 červeně barvené beraní kůže, odolné usně, akáciové dřevo,
6 olej na svícení, také balzámy na olej pomazání a na vonné kadidlo,
7 onyxové kameny a kameny pro zasazení do efodu a náprsníku.
8 Ať mi udělají svatyni, abych přebýval uprostřed nich.
9 Příbytek a veškeré jeho vybavení uděláte přesně podle vzoru, který ti ukážu."
10 "Ať mi vyrobí truhlu z akáciového dřeva: bude dva a půl lokte dlouhá, jeden a půl lokte široká a jeden a půl lokte vysoká.
11 Obložíš ji zevnitř i zvenčí čistým zlatem a po jejím obvodu uděláš zlatý věnec.
12 Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je k jejím čtyřem nohám: dva kruhy po jednom jejím boku a dva kruhy po druhém.
13 Z akáciového dřeva zhotovíš tyče a obložíš je zlatem;
14 tyče provlékneš skrz kruhy po bocích truhly, aby se na nich truhla dala nosit.
15 Tyče budou zůstávat v kruzích truhly, nebudou z nich vytahovány.
16 Do té truhly pak vložíš Svědectví, které ti dám.
17 Vyrobíš k ní také příkrov z čistého zlata, totiž slitovnici: bude dva a půl lokte dlouhá a jeden a půl lokte široká.
18 Vytvoříš také dva cheruby. Zhotovíš je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice:
19 jednoho cheruba na jednom konci a druhého na druhém konci. Uděláte cheruby tak, aby vystupovali ze slitovnice na obou jejích koncích.
20 Cherubové ať mají rozpjatá křídla, jimiž budou zastiňovat slitovnici. Ať jsou obráceni čelem k sobě a tvářemi se sklánějí nad slitovnici.
21 Slitovnici pak položíš jako příkrov na truhlu, do níž vložíš Svědectví, které ti dám.
22 Tam se s tebou budu setkávat. Z místa mezi oběma cheruby nad slitovnicí, jež přikrývá Truhlu svědectví, s tebou budu mluvit o všem, co ti přikážu ohledně synů Izraele."
23 "Vyrobíš také stůl z akáciového dřeva: bude dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jeden a půl lokte vysoký.
24 Obložíš jej čistým zlatem a po jeho obvodu uděláš zlatý věnec.
25 Uděláš po jeho obvodu také na dlaň širokou obrubu a kolem ní další zlatý věnec.
26 Zhotovíš k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevníš ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohou.
27 Kruhy budou upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit.
28 Tyče uděláš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem; na nich se bude stůl nosit.
29 Vyrobíš k němu také mísy, pohárky, konvice a číše na úlitby; uděláš je z čistého zlata.
30 A na ten stůl budeš přede mne stále klást chleby předložení."
31 "Dále vyrobíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít tepanou patu i dřík a budou z něj vystupovat pohárky, pupeny a květy.
32 Z jeho boků bude vycházet šest prutů: tři pruty z jedné strany svícnu a tři pruty z druhé.
33 Na jednom prutu budou tři mandlovité pohárky s pupenem a květem, na dalším prutu také tři a tak to bude na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu.
34 Na dříku pak budou čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květy.
35 Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, bude jeden pupen, pod druhým párem další pupen a pod třetím další - takto u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu.
36 Tyto pupeny i pruty budou vystupovat ze svícnu a všechno to bude vytepáno z jednoho kusu čistého zlata.
37 Zhotovíš k němu také sedm kahanů. Kahany se nasadí tak, aby vrhaly světlo dopředu.
38 Ke svícnu zhotovíš z čistého zlata také kleště a pánvice na oharky.
39 Svícen bude spolu se vším tímto náčiním vyroben z talentu čistého zlata.
40 Hleď, abys vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře."
© 2016 ERF Medien