Help

Bible, překlad 21. století

1 Abram tedy se svou manželkou a se vším, co měl, i s Lotem odešel z Egypta vzhůru do Negevu.
2 (Abram byl velmi bohatý ve stádech, ve stříbře i ve zlatě.)
3 A šel po svých starých cestách od Negevu až k Bet-elu, k místu, kde zpočátku stával jeho stan mezi Bet-elem a Ajem,
4 k místu oltáře, který tam předtím postavil. Tam Abram vzýval Hospodinovo jméno.
5 Také Lot, který šel s Abramem, měl brav, skot a stany.
6 Země jim však nemohla stačit, aby bydleli spolu. Jejich jmění bylo totiž tak rozsáhlé, že nemohli bydlet pohromadě.
7 Proto došlo mezi pastýři Abramova stáda a pastýři Lotova stáda k rozepři. (V zemi tenkrát bydleli Kananejci a Perizejci.)
8 Abram tehdy Lotovi řekl: "Prosím, ať mezi mnou a tebou a mezi mými a tvými pastýři není rozepře - jsme přece bratři.
9 Neleží snad před tebou celá země? Odděl se ode mě, prosím. Půjdeš-li vlevo, já půjdu vpravo; půjdeš-li vpravo, půjdu vlevo."
10 Lot pozvedl oči a viděl, že celá jordánská rovina je až k Coaru bohatě zavlažována jako Hospodinova zahrada, jako egyptská země (- bylo to předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru).
11 Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu a vydal se na východ. Tak se jeden od druhého oddělili.
12 Abram bydlel v kanaánské zemi, ale Lot bydlel ve městech jordánské roviny a postavil své stany až k Sodomě.
13 Sodomští lidé však byli zlí a velmi hřešili proti Hospodinu.
14 Poté, co se od něho Lot oddělil, řekl Hospodin Abramovi: "Pozvedni oči z místa, na němž jsi, a rozhlédni se na sever, na jih, na východ i na západ.
15 Všechnu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni až navěky.
16 Způsobím, že tvého semene bude jako prachu země: bude-li možné sečíst zemský prach, půjde sečíst i tvé símě.
17 Vstaň, projdi tu zemi nadél i našíř, neboť tobě ji dám."
18 Abram tedy přesunul svůj stan a usadil se u háje Mamre, který je v Hebronu, a postavil tam oltář Hospodinu.
© 2016 ERF Medien