Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Čtyřstého osmdesátého roku po vyjití synů Izraele z Egypta, v měsíci ziv (což je druhý měsíc), totiž čtvrtého roku své vlády nad Izraelem, Šalomoun zahájil stavbu Hospodinova chrámu.
2 Chrám, který král Šalomoun postavil Hospodinu, byl 60 loktů dlouhý, 20 loktů široký a 30 loktů vysoký.
3 Před chrámovou lodí stála přes celou šířku chrámu předsíň. Byla 20 loktů široká a vystupovala před chrám na 10 loktů.
4 Šalomoun nechal v chrámu udělat také zužující se okénka s mřížovím.
5 Po celém obvodu vnější chrámové stěny, která obepínala chrámovou loď a vnitřní svatyni, vybudoval přístavbu, která měla po celé délce postranní komory.
6 Její spodní patro bylo široké 5 loktů, prostřední 6 loktů a horní 7 loktů. Podél obvodu vnější chrámové stěny totiž udělal stupňovité římsy, aby nosníky ochozů nezasahovaly do samotných stěn chrámu.
7 (Chrám se stavěl z kamenů již opracovaných v lomu, takže se v chrámu během stavby neozývalo kladivo, dláto ani jiné železné nářadí.)
8 Vstup do spodního patra byl z jižní strany chrámu; po točitých schodech se stoupalo do prostředního para a z něj pak do horního.
9 Když Šalomoun dokončil stavbu chrámu, zastřešil ho kazetovým stropem připevněným na cedrových trámech.
10 Přístavbu vybudoval okolo celého chrámu; každé její patro bylo 5 loktů vysoké a k chrámu byla připojena cedrovými trámy.
11 Tehdy Šalomoun dostal slovo Hospodinovo:
12 "Pokud jde o chrám, který stavíš: Budeš-li dodržovat mé zákony, vykonávat mé úsudky a věrně plnit mé příkazy, potvrdím ti slovo, které jsem dal tvému otci Davidovi.
13 Budu přebývat uprostřed synů Izraele a svůj lid Izrael nikdy neopustím."
14 Když Šalomoun dokončil stavbu chrámu,
15 obložil zdi chrámu zevnitř cedrovými deskami - od podlahy až ke stropu obložil vnitřek chrámu dřevem. Podlahu chrámu pak vyložil cypřišovými deskami.
16 Ve vzdálenosti 20 loktů od zadní strany chrámu postavil od podlahy ke stěnám přepážku z cedrových desek a postavil uvnitř chrámu svatostánek pro nejsvětější svatyni.
17 Přední část chrámu, totiž chrámová loď, tedy měřila 40 loktů.
18 Na vnitřním cedrovém obložení chrámu byla vyřezávaná poupata a rozvité květy - vše bylo z cedru; kámen nebylo vidět.
19 V nejvnitřnější části chrámu Šalomoun zřídil svatostánek pro umístění Truhly Hospodinovy smlouvy.
20 Tento 20 loktů dlouhý, 20 loktů široký a 20 loktů vysoký svatostánek pokryl ryzím zlatem, kterým pokryl také cedrový oltář před ním.
21 Šalomoun pokryl celý vnitřek chrámu ryzím zlatem. Také svatostánek pokryl zlatem a natáhl před ním zlaté řetězy.
22 Celý chrám byl tedy úplně pokryt zlatem a stejně tak byl zlatem pokryt i celý oltář před svatostánkem.
23 Pro svatostánek zhotovil dva cheruby z olivového dřeva. Každý byl 10 loktů vysoký.
24 Jedno i druhé cherubovo křídlo měřilo 5 loktů, a tak bylo rozpětí jeho křídel celkem 10 loktů.
25 Také druhý cherub měl rozpětí křídel 10 loktů. Oba cherubové měli stejný rozměr a stejný tvar.
26 Jeden i druhý cherub byl 10 loktů vysoký.
27 Tyto cheruby umístil do nejvnitřnější části chrámu. Měli rozprostřená křídla, a tak se křídlo jednoho dotýkalo jedné stěny a křídlo druhého se dotýkalo druhé stěny, zatímco uprostřed chrámu se jejich křídla dotýkala navzájem.
28 I tyto cheruby pokryl zlatem.
29 Ve vnitřní i vnější části chrámu nechal na všech stěnách kolem dokola vyřezat rytiny cherubů, palem a rozvitých květů.
30 Podlahu obou částí chrámu pokryl zlatem.
31 Do vchodu svatostánku zavěsil dveře z olivového dřeva na pětihranných zárubních.
32 Na tyto dvojité dveře z olivového dřeva vyřezal rytiny cherubů, palem a rozvitých květů a pokryl je zlatem. Zlato nanesl i na cheruby a palmy.
33 Podobně zhotovil čtverhranné zárubně z olivového dřeva pro vchod do chrámové lodi
34 a k nim dvojité dveře z cypřišového dřeva. Každé dveře měly dvě křídla, která se otáčela v závěsech.
35 Vyřezal na nich cheruby, palmy a rozvité květy a řezbu pokryl po celé ploše zlatem.
36 Kolem vnitřního nádvoří pak postavil zeď - po třech vrstvách tesaných kvádrů následovala vrstva cedrových trámů.
37 Základy Hospodinova chrámu byly položeny čtvrtého roku v měsíci ziv.
38 Jedenáctého roku v měsíci bul (což je osmý měsíc) byl chrám dokončen se všemi podrobnostmi a podle všech plánů. Šalomoun ho stavěl sedm let.
© 2016 ERF Medien