Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Právě když Jeroboám stál u oltáře a chystal se na něm obětovat, vtom na Hospodinův rozkaz přišel do Bet-elu Boží muž z Judska.
2 "Oltáři, oltáři," zvolal k oltáři na Hospodinův rozkaz, "tak praví Hospodin: Hle, domu Davidovu se narodí syn jménem Jošiáš. Ten na tobě bude obětovat kněze posvátných výšin, kteří na tobě přinášejí oběti. I lidské kosti na tobě budou páleny!"
3 Tehdy také určil znamení: "Toto bude znamení, že promluvil Hospodin. Hle, tento oltář se roztrhne a popel na něm se rozsype!"
4 Jakmile král Jeroboám uslyšel, co Boží muž zvolal k betelskému oltáři, namířil na něj od oltáře rukou a poručil: "Chopte se ho!" Ruka, kterou na něj ukázal, mu ale odumřela, a už ji nemohl přitáhnout zpět k sobě.
5 Vtom se oltář roztrhl a popel z něj se rozsypal - přesně podle znamení, které Boží muž na Hospodinův rozkaz určil.
6 Tehdy se král obrátil na Božího muže: "Přimluv se prosím u Hospodina, svého Boha, a modli se za mě, abych mohl ruku zase přitáhnout k sobě." Boží muž se přimluvil u Hospodina, král přitáhl ruku k sobě a byla zase jako dřív.
7 Poté král Božího muže vyzval: "Pojď ke mně domů, posilni se a já tě obdaruji."
8 Boží muž ale králi odpověděl: "I kdybys mi dal polovinu svého domu, nešel bych s tebou. Nic na tomto místě nesním, ani vody se nenapiju.
9 Hospodin mi dal jasný rozkaz: ‚Nic nejez ani nepij a nevracej se cestou, kterou jsi přišel.'"
10 Odešel tedy jinou cestou, aby se vrátil jinudy, než kudy do Bet-elu přišel.
11 V Bet-elu ale bydlel jeden starý prorok. Jeho synové přišli a pověděli mu o všem, co toho dne v Bet-elu udělal ten Boží muž a co řekl králi. Když to svému otci vylíčili,
12 zeptal se jich: "Kterou cestou šel?" Synové mu ukázali cestu, kterou ten Boží muž, příchozí z Judska, odešel.
13 "Osedlejte mi osla," řekl nato svým synům. Když mu ho osedlali, nasedl na něj
14 a vypravil se za Božím mužem. Zastihl ho, jak sedí pod dubem. "Ty jsi ten Boží muž, který přišel z Judska?" zeptal se ho. "Ano," odpověděl.
15 "Pojď ke mně domů a najez se," řekl mu.
16 Boží muž ale odpověděl: "Nemohu se s tebou vrátit, nemohu s tebou jít. Nebudu tu s tebou ani nic jíst, ani vody se nenapiju,
17 protože jsem od Hospodina dostal jasný rozkaz: ‚Nic tam nejez ani nepij a nevracej se cestou, kterou jsi přišel.'"
18 "I já jsem prorok jako ty," řekl mu na to. "Na Hospodinův rozkaz ke mně promluvil anděl: ‚Přiveď ho zpátky k sobě domů, ať něco sní a napije se vody.'" (To mu ale lhal.)
19 Boží muž se tedy vrátil s ním, pojedl u něj doma a napil se vody.
20 Ještě seděli za stolem, když vtom prorok, který ho přivedl, dostal slovo Hospodinovo
21 a zvolal na Božího muže, který přišel z Judska: "Tak praví Hospodin: ‚Vzepřel ses Hospodinovu rozkazu! Nedodržel jsi příkaz, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh,
22 ale vrátil ses a jedl jsi pokrm a pil jsi vodu na místě, o kterém jsem ti řekl: ‚Nic tam nejez ani nepij.' Proto tvé tělo nebude pochováno v hrobě tvých otců!"
23 Když Boží muž dojedl a dopil, osedlal mu ten prorok, který ho přivedl, svého osla
24 a on odjel. Na cestě ho ale potkal lev a zabil ho. Jeho tělo pak leželo přes cestu a osel stál u něj. Také lev stál u té mrtvoly.
25 Vtom šli okolo nějací muži a viděli, jak přes cestu leží mrtvola a u ní stojí lev. Přišli do města, kde bydlel ten starý prorok, a vyprávěli to.
26 Když je ten prorok, který ho odvrátil z cesty, uslyšel, prohlásil: "To byl Boží muž. Protože se vzepřel Hospodinovu rozkazu, Hospodin ho vydal lvu. Ten ho roztrhal a zabil, jak ho Hospodin svým slovem varoval."
27 Potom ten starý prorok řekl svým synům: "Osedlejte mi osla." Jakmile ho osedlali,
28 vyrazil na cestu, kde našel mrtvolu a osla se lvem, jak stojí u ní. Lev ji nesežral ani neroztrhal osla.
29 Prorok zvedl tělo Božího muže, naložil ho na osla a vezl zpět. Dovezl ho do svého města, aby ho oplakal a pohřbil.
30 Jeho tělo pochoval do svého hrobu. "Ach, bratře můj!" naříkali nad ním.
31 Když ho pohřbil, řekl svým synům: "Až umřu, pochovejte mě do hrobu, kde je pochován Boží muž. Uložte mé kosti k jeho kostem.
32 To slovo, které na Hospodinův rozkaz provolal proti oltáři v Bet-elu i proti všem svatostánkům na výšinách samařských měst, se totiž jistě naplní."
33 Ani po tom všem se Jeroboám neodvrátil od své zlé cesty. Naopak, z kdekoho nadělal kněze posvátných výšin. Kdokoli chtěl, toho pověřil, aby se na těch výšinách stal knězem.
34 Toto byl hřích Jeroboámova domu, který vedl k jeho pádu a k jeho vyhlazení ze země.
© 2016 ERF Medien