Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Zpívaný žalm synů Korachových. Na svatých horách založil Hospodin
2 brány sionské, které miluje nad všechny Jákobovy příbytky.
3 Jak slavné věci o tobě říkají, město Boží! séla
4 "Egypt a Babylon budu uvádět jako ty, kdo mě poznali; právě tak Filištíny, Týrské i Habešské - každý z nich se tu narodil!"
5 O Sionu se pak prohlásí: "Ten i ten se v něm narodil. Kéž jej posílí sám Nejvyšší!"
6 Hospodin zapíše, až sečte národy: "I tenhle se tu narodil." séla
7 Ať proto zpěváci při tanci zpívají: "Všechno mé z tebe pramení!"
© 2016 ERF Medien