Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Pro předního zpěváka. Památeční žalm Davidův.
2 Kéž bys mě, Bože, vysvobodil, pospěš mi, Hospodine, na pomoc!
3 Ať jsou zahanbeni, ať se stydí ti, kdo mi usilují o život! Ať jsou zpět zahnáni, ať se hanbí, ti, kdo se kochají mým neštěstím!
4 Ať jsou zahnáni svou vlastní hanebností ti, kteří "Hohó!" volají.
5 Ať se však radují a veselí se v tobě všichni ti, kdo tě hledají. Ať navždy říkají: "Bůh je veliký!" ti, kdo milují tvé spasení.
6 Já sám jsem nuzný a ubohý, ke mně, můj Bože, pospíchej! Má pomoc, má záchrana jsi ty, Hospodine, prosím nemeškej!
© 2016 ERF Medien