Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Pro předního zpěváka, k tanci. Poučný žalm Davidův.
2 Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavné křivdy páchají, není, kdo dobro konal by!
3 Bůh z nebe hledí na lidi: Nechce někdo porozumět, Bůh nikomu nechybí?
4 Všichni zabloudili z cesty, dočista se zkazili, není, kdo by konal dobro, není ani jediný!
5 Copak nic nevědí tito zločinci? Jako by jedli chléb, můj lid hltají - pročpak by k Bohu volali?!
6 Jednou je ale přepadne zděšení, ačkoli předtím strach neznali. Kosti těch, kdo napadli tě, Bůh sám rozptýlí a ty je zahanbíš, vždyť Bůh je zatratil!
7 Kéž Izraeli vzejde ze Sionu spása, kéž Bůh konečně svůj lid obnoví! Jákob pak bude radostně jásat, Izrael se bude veselit!
© 2016 ERF Medien