Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Žalm Davidův, když utíkal před svým synem Abšalomem.
2 Kolik jen, Hospodine, je mých nepřátel, kolik jich povstává proti mně!
3 Kolik jich říká o mém životě: "Od Boha žádnou pomoc nečekej!" séla
4 Ty však, Hospodine, jsi okolo mě štít, ty, Slávo má, mou hlavu povznášíš.
5 K Hospodinu jsem volal ze všech sil, ze své svaté hory pak ke mně promluvil. séla
6 Uléhám ke spánku, vstanu zas - Hospodin sám mě podpírá!
7 Z tisícihlavých šiků nemám strach, i když mě svírají ze všech stran.
8 Povstaň, Hospodine! Zachraň mě, Bože můj! Rozbij čelisti všech mých nepřátel, zvyrážej zuby ničemů!
9 Hospodinovo je vítězství, na tvém lidu tvé požehnání. séla
© 2016 ERF Medien