Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Děkovný žalm. Jásej Hospodinu, celá zem,
2 služte Hospodinu vesele, přistupte před něj se zpěvem!
3 Hospodin je Bůh, to vězte, on je náš Tvůrce, jemu patříme; jsme jeho lid - ovce na jeho pastvině!
4 Do jeho bran vejděte s děkováním, do jeho nádvoří s chválami; dobrořečte jeho jménu s vděčností!
5 Hospodin je přece tolik dobrý, jeho láska trvá navěky, jeho věrnost po všechna pokolení!
© 2016 ERF Medien