Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Slova Amose, jednoho z tekojských pastevců. Dva roky před zemětřesením, za vlády judského krále Uziáše a izraelského krále Jeroboáma, syna Jehoašova, měl vidění o Izraeli.
2 Říkal: Hospodin bude ze Sionu řvát, burácet bude z Jeruzaléma! Vyprahnou louky pastýřů, uschne i vrchol Karmelu.
3 Toto praví Hospodin: Damašek hřešil trojnásob, čtyřnásob - už toho mám dost! Za to, že Gileáda mlátili cepy okovanými,
4 sešlu na Chazaelův dům oheň, aby pohltil Ben-hadadovy paláce.
5 Rozlámu závoru Damašku; odstraním trůnícího v Údolí hříchu, třímajícího žezlo v Bet-edenu. Aramejský lid bude vyhnán do Kíru, praví Hospodin.
6 Toto praví Hospodin: Gaza hřešila trojnásob, čtyřnásob - už toho mám dost! Za to, že vyháněli všechen lid a prodávali je Edomským,
7 sešlu na hradby Gazy oheň, aby pohltil její paláce.
8 Odstraním toho, kdo trůní v Ašdodu, kdo třímá žezlo v Aškelonu. Obrátím svou ruku proti Ekronu a zbytky Filištínů zahynou, praví Panovník Hospodin.
9 Toto praví Hospodin: Týr hřešil trojnásob, čtyřnásob - už toho mám dost! Za to, že prodávali vyhnance Edomským a na bratrskou smlouvu ani nevzpomněli,
10 sešlu na hradby Týru oheň, aby pohltil jeho paláce.
11 Toto praví Hospodin: Edom hřešil trojnásob, čtyřnásob - už toho mám dost! Za to, že bratra stíhal mečem a všechen soucit potlačil, neustále jen soptil hněvem, dál a dál ve svém zuření -
12 za to sešlu na Teman oheň, aby pohltil paláce v Bosře.
13 Toto praví Hospodin: Amonci hřešili trojnásob, čtyřnásob - už toho mám dost! Za to, že v Gileádu rozpárali těhotné, aby rozšiřovali své hranice,
14 zapálím na hradbách Raby oheň, aby pohltil její paláce uprostřed vřavy v den boje, uprostřed bouře v den vichřice.
15 Jejich král půjde do vyhnanství a jeho velmoži spolu s ním, praví Hospodin.
© 2016 ERF Medien